Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.м.н. Николай Иванов Янков

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Алгебра и теория на числата)

  Кандидат: доц. д.м.н. Николай Иванов Янков

  Рецензенти:

  Становища:

  Публикувано на 04/10/2016