Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Пламен Киров Иванов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална работа)

  Кандидат: доц. д-р Пламен Киров Иванов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 12/04/2017