Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Пламен Димитров Шуликов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование  3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика)

  Кандидат: доц. д-р Пламен Димитров Шуликов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 07/03/2017