Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на  академичната длъжност “професор” – доц. д-р Румяна Балинова Тодорова

  Конкурс за заемане на  академичната длъжност “професор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици  – Съвременен английски език)

  Кандидат: доц. д-р Румяна Балинова Тодорова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 19/09/2014