Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” –  доц. д-р Севдалина Илиева Димитрова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по музика)

  Кандидатдоц. д-р Севдалина Илиева Димитрова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 13/04/2017