Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Снежана Христова  Николова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование 1. Педагогически  науки, професионално направление 1. 2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – професионална подготовка на специални педагози и качество на образователния процес)

  Кандидат: доц. д-р Снежана Христова  Николова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 14/04/2016