Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Страшимир Митков Цанов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Нова българска литература)

  Кандидат: доц. д-р Страшимир Митков Цанов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 01/03/2018