Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Свилен Пенчев Райков

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство (Общо земеделие)

  Кандидат:доц. д-р Свилен Пенчев Райков

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 09/11/2015