Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Светла Димитрова Станкова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография)

  Кандидат: доц. д-р Светла Димитрова Станкова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 17/04/2018