Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Татяна Ивановна Чалъкова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – Съпоставително езикознание)

  Кандидат: доц. д-р Татяна Ивановна Чалъкова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 05/09/2014