Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” – доц. д-р Виолета Кирилова Атанасова 

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (История на педагогиката и българското образование)

  Кандидатдоц. д-р Виолета Кирилова Атанасова 

  Реценции:

  Становища:

  Публикувано на 25/03/2016