Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” – доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика)

  Кандидат: доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – резюмета | EN

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 07/11/2019