Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Айля Реджеб Илиязова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни  науки, професионално направление 2.1. Филология  (Германски езици – Съвременен немски език)

  Кандидат:

   Рецензии:

   Становища:

  Публикувано на 24/03/2022