Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Деяна Вълчева Пенева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни  науки, професионално направление 2.1. Филология  (Германски езици – Съвременен английски език)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 11/02/2022