Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Даниела Георгиева Кирова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 2. Хуманитарни  науки, професионално направление 2.1. Филология  (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Немска литература)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 27/08/2020