Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на  академичната  длъжност „доцент” –  Веселина Николаева Илиева

  Конкурс за заемане на  академичната  длъжност „доцент” в област на висше образование  3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социологически аспекти  на социално-педагогическата дейност)

  КандидатВеселина Николаева Илиева | EN

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 26/03/2020