Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” –  д-р Веселин Пенчев Петков

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Социална и икономическа география)

  Кандидат: 

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 20/08/2020