Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Люба Атанасова Златкова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по музика (Методика на обучението по музика)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 31/03/2021