Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – Евгени Гришев Стойков

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия)

  Кандидат: Евгени Гришев Стойков | EN

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 16/01/2020