Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – д-р Събин Иванов Иванов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Картография (вкл. тематично географско картографиране)

  Кандидат: д-р Събин Иванов Иванов | EN

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 13/06/2019