Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Христо Тончев Боев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни  науки, професионално направление 2.1. Филология  (Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия – Английска и американска литература)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 15/02/2022