Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – д-р Иво Маринов Братанов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на новобългарския книжовен език)

  Кандидат: Иво Маринов Братанов / ЕN

  Рецензии:

  проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова / EN

  проф. д-р Кинка Атанасова Вачкова / EN

  Становища:

  проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова /EN

  проф. д-р Елка Петрова Мирчева / RU

  проф. д-р Гергана Кирилова Дачева / EN

  проф. д-р Велка Александрова Попова / RU

  доц. д-р Владислав Огнянов Миланов / EN

  Публикувано на 23/06/2023