Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Красимира Кунева Кирилова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 13/11/2020