Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Стопанско управление)   

  Кандидат:

  Рецензии:

   Становища:

  Публикувано на 06/11/2020