Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Радостина Василева Страхилова – Цанкова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по химия)

   

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 05/05/2023