Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Наташа Любомирова Колева

  Конкурс за заемане на  академичната  длъжност „доцент” в област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Образователни технологии)

  КандидатНаташа Любомирова Колева | EN

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 10/04/2020