Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Неврие Ахмедова Чуфадар

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Фолклористика – Турски фолклор и интеркултурна комуникация)

  Кандидат: гл. ас. д-р Неврие Ахмедова Чуфадар – резюмета | ЕN

  Рецензии:

  проф. д-р Татяна Ивановна Чалъкова | РЕ

  доц. д-р Галина Каменова Лозанова | EN

  Становища:

  проф. д-р Елена Викторовна Стоянова | РЕ

  проф. д-р Неля Стефанова Иванова | EN

  доц. д.ф.н. Николай Георгиев Папучиев | EN

  доц. д-р Антоанета Димитрова Димитрова | DE

  доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед | EN

  Публикувано на 01/06/2020