Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Надежда Стефанова Цочева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Теория и история на литературата)

  Кандидати:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 01/04/2022