Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Красимира Петева Чепишева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по български език от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

   

  Кандидат: Красимира Петева Чепишева – автореферат

   

  Рецензии:

  проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков

  доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

   

  Становища:

  проф. д-р Радослав Димитров Радев

  доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева

  доц. д-р Фани Евгениева Бойкова

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Обучението по морфология (5. – 7. клас) в контекста на съвременната образователна парадигма” ще се проведе на 15 юли 2020 г. от 11:00 ч. в зала № 211, на Корпус 2 при ШУ.

  Публикувано на 30/06/2020