Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Александър Любомиров Байчев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема  „Музикално-педагогическа технология за създаване на алгоритмична композиция”  ще се проведе на 15.06.2022 г. от 10.00 ч. в зала 211 на Педагогическия факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 31/05/2022