Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Цанко Вълков Цолов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационен труд на тема „Технологични модели за изграждане на система за защита на личните данни“ ще се проведе на 03 юни 2022 г. от 14:00 ч. в зала С5 на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 19/05/2022