Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Даяна Цанкова Бошнакова

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор” в докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от  професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Управление на социалните услуги за деца“ ще се проведе на 30.09.2022 г. от 13.00 ч. в Актова зала, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 15/09/2022