Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Димитър Антов Виденов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма История на България (История на Българското възраждане), професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационен труд на тема: „Просветно движение на българите в Хасково през Възраждането“ ще се проведе 20 май 2022 г. от 14,00 ч. в 309 зала, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 05/05/2022