Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Иван Иванов Кантарджиев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Административна сигурност в професионално направление 9.1. Национална сигурност, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационен труд на тема „Ефективност и ефикасност на контраразознавателното звено състава на корпоративна служба за сигурност“ ще се проведе на 19 май 2022 г. от 10:00 ч. в зала Д 4 на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 04/05/2022