Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Мирем Ерджан Ниязи – Юсуф

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти)” от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование: 5. Технически науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема ,,Изследване ефективността на интегриране на кадастралната карта с карта на възстановената собственост на територията на република България” ще се проведе на 17 май 2022 г. от 14:00 ч. в зала C 5 на ШУ „Епископ Константин Преславски.

  Публикувано на 29/04/2022