Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор на науките“ – доц. д-р Красимир Тодоров Кръстев

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност: Археология (Нумизматика)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Талерови монети в българските земи през XVI – XVII век” ще се проведе на 21.12.2021 г. (вторник) от 15:00 ч., дистанционно, чрез платформата Google Meet, на следния линк: https://meet.google.com/nqr-psnx-nzu

  Публикувано на 06/12/2021