Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Росица Венелинова Василева

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Немска литература) от професионално направление 2.1. Филология,  област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Войната в контекста на другостта във военните разкази на Волфганг Борхерт и Йордан Вълчев“ ще се проведе на 16.12.2022 г. от 13,30 ч. в  зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 01/12/2022