Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Стефка Недялкова Александрова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма Български език (Съвременен български език – Морфология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Изразяване на учтивост в българското речево общуване“ ще се проведе на 27 май 2022 г. от 14.00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ

  Публикувано на 12/05/2022