Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Светослава Йорданова Хайнова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Приемната грижа – един от пътищата за деинституционализация  на деца в риск в област Шумен”  ще се проведе на 12.05.2022 г. от 14:30 ч. в 209 зала на Педагогическия факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски”.

  Публикувано на 27/04/2022