Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Яна Миткова Николова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Организационна сигурност в професионално направление 9.1. Национална сигурност, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Оптимизиране на модел на организационно взаимодействие в процеса на данъчните престъпления“  ще се проведе на 17 май 2022 г. от 10:00 ч. в зала Д 4 на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Публикувано на 29/04/2022