Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Виктор Петков Петков

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Виктор Петков Петковавтореферат

   

  Рецензии:

  проф. д-р Димитър Илиев Балкански

  доц. д-р Красимира Борисова Друмева

   

  Становища:

  проф. Валери Христов Чакалов

  доц. д-р Атанас Димитров Тотляков

  доц. д-р Младен Иванов Младенов

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Ролята на графичния дизайн за обогатяване на визуалната култура  на учениците в обучението по изобразително изкуство“ ще се проведе на 27.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 211,  Корпус 2 на Шуменския университет

  Публикувано на 10/07/2020