Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Айнур Абдулова Али

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:   Айнур Абдулова Али – автореферат

   

  Рецензии:

  проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов

  доц. д.н. Милена Радославова Рачева

   

  Становища:

  проф. д-р Антон Илиев Илиев

  проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов

  проф. д-р Георги Пенчев Венков

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Итерационни методи за решаване на рационални матрични уравнения, ще се проведе на 04.12.2020 г. от 14:00 ч. в зала „Джон Атанасов“, Корпус 3 на ШУ.

  Публикувано на 19/11/2020