Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Аксения Бориславова Тилева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Управление на образованието“ от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:
  Рецензенти:
  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема Оценка на педагогическите и дигиталните компетенции на учителите от детските градини ще се проведе на 18.12.2020 г. от 11:00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 03/12/2020