Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Цветелина Илиева Методиева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма „Корпоративна сигурност” от професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана 

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Миграционни процеси и влиянието им върху сигурността на корпорациите ще се проведе на 11.12.2020 г. от 10:00 часа в зала D 4, Корпус 3 на ШУ.

  Публикувано на 26/11/2020