Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Цветелина Росенова Иванова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Информатика” от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Изследване на криптираща функция за защита на звукови файлове, ще се проведе на 30.05.2022 г. от 14.00 ч. в зала „Джон Атанасов“, Корпус 3 на ШУ.

  Публикувано на 13/05/2022