Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Алджан Джафер Мустафа

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Тюркски езици (Турски език) от професионално направление 2.1 Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Теметтуат дефтерите на каза Ески Джума (Търговище): извори за демографски, социално-икономически и езиковедски проучвания“ ще се проведе на 12.01.2024 г. от 14:00 ч. в 211 зала, Корпус 2 на ШУ „Епископ Константин Преславски”

   

   

  Публикувано на 22/12/2023