Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ – Цветан Василев Ценов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ в докторска програма Неорганична химия от  професионално направление 4.2. Химически науки, област  на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Термодинамика на електролитни разтвори. Експериментални и моделни изследвания“ ще се проведе на 29.04.2024 г. от 14:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 12/04/2024