Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Диана Страхилова Нинчева

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор” в докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от  професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3.4. Социални, стопански и правни науки

  Кандидат: Диана Страхилова Нинчева – автореферат / EN

   

  Рецензии:

  доц. д-р Румен Василев Василев /EN

  доц. д-р Ирина Тодорова Тодорова-Липчева /EN

   

  Становища:

  проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева /EN

  проф. д-р Живко Величков Жечев /EN

  доц. д-р Багряна Рашкова Илиева /EN

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Социални аспекти на услугата “приемна грижа”“ ще се проведе на 29.06.2023 г. от 11.00 ч. в  зала 211, Корпус 2 на ШУ

  Публикувано на 14/06/2023