Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Христиана Иванова Драганова

   

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Обучението по хандбал в средното училище в зависимост от соматотипа на учениците.“ ще се проведе на 11.07.2023г. от 13,00 часа в 211 на ПФ

   

  Публикувано на 26/06/2023