Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Иванка Генова Делева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Нова и най-нова обща история (История на балканските народи) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки.

  Кандидат:

  Рeцензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Бежанският въпрос в българо-турските отношения и установяването на източнотракийски бежанци в България в периода 1913-1925 г.“  ще се проведе на 12.03.2024 г. от 14:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ .

  Публикувано на 26/02/2024